Login
Glemt password Opret bruger
RCD logo 2014.png

Vedtægter

RCD logo 2014.png

Kapitel 1. Foreningen

§ 1. Navn og tilknytningssted
Navn: Roma Club Danimarca (RCD)
Tilknytningssted: København, Danmark

§ 2. Formål
RCD har til formål:
At etablere og vedligeholde et officielt dansk samlingssted for fans af AS Roma.
Være et forbillede for italiensk fodboldfankultur og vise, hvordan en fanklub kan støtte sit hold uden indslag af vold, provokationer, racisme og anden stødende adfærd.
Fremme interessen for italiensk fodbold i Danmark.
Tilbyde sine medlemmer fordelagtige tilbud, der involverer AS Roma.

§ 3 Organer:
RCD består af følgende organer:

  1. Generalforsamlingen
  2. Bestyrelsen
  3. Revisionsudvalget
  4. Webudvalget


§ 4 Lovgivende organ:
Generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan mellem generalforsamlinger foretage løbende beslutninger af drifts- og funktionsmæssig karakter, herunder mindre anskaffelser, økonomiske forpligtelser og andre for foreningens virke nødvendige beslutninger, ved to tredjedeles flertal.

§ 5 Udøvende organ:
Bestyrelsen

Kapitel 2. Generalforsamling

§6 Afholdelse af generalforsamling
RCD afholder ordinær generalforsamling en gang i hvert kalenderår. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for generelforsamlingen.

§7 Indvarsling af generalforsamling
Generalforsamlingen indvarsles mindst tre uger før dens afholdelse ved opslag på foreningens hjemmeside og profiler på de sociale medier. Tilmelding kan påkræves. Kun medlemmer i RCD har adgang til foreningens generalforsamling. Medlemmer, der er forhindret i at møde op, kan repræsenteres ved fuldmagt givet til et andet RCD-medlem. Såfremt et medlem ønsker at lade sig repræsentere gennem fuldmagt, skal dette meddeles til bestyrelsen inden dagen for generalforsamlingen.
Efter indvarsling af generalforsamlingen, offentliggør bestyrelsen en dagsorden på webside og/eller sociale medier, senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen.

§8 Forslag til generalforsamlingen
Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger, inden generalforsamlingen afholdes.

§9 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
Nye forslag vedtages ved simpelt flertal. Alle tilmeldte RCD-medlemmer har stemmeret.

§10 Generalforsamlingens indhold
Der vælges en dirigent og en referent af de fremmødte. Derudover skal generalforsamlingen indeholde:
Præsidentens beretning
Fremlægning af regnskab ved kassereren.
Eventuelle andre udvalg kan, såfremt de ønsker det, aflægge beretning.
Referatet fra generalforsamlingen offentliggøres efterfølgende.
Valg af bestyrelse.
Behandling af budget.

Kapitel 3. RCD’s bestyrelse

§11 RCD’s bestyrelses sammensætning:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7-10 medlemmer afhængigt af, hvor mange der opstiller;
Præsident
Vicepræsident
Kasserer
Sekretær
Min. 3 consiglieri (rådgivere)

§12 Bestyrelsens valgperiode:
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på to år. Halvdelen af den valgte bestyrelse er derved på valg til hver generalforsamling. Ved valgperiodens udløb kan disse modtage genvalg ved generalforsamlingen, såfremt de genopstiller.

§13 Antal tillidsposter:
Medlemmer i RCD kan kun besidde en position i bestyrelsen.

§14 Bestyrelsens beslutningsdygtighed:
For at beslutninger, der foretages ved bestyrelsesmøde, kan være gyldige, skal et flertal af bestyrelsens medlemmer deltage.
Ved eventuel stemmelighed er præsidentens stemme udslagsgivende. Der vælges en referent blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer direkte til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter et kontingent for indeværende sæson.

Kapitel 4. Tillidsposternes indhold

§15 Præsident:
Præsidenten er foreningens officielle repræsentant. Præsidenten leder foreningens forhandlinger og arbejde og overvåger, at foreningens vedtægter følges. Er præsidenten ikke til stede ved møder, overtager vicepræsidenten posten som midlertidig præsident. Præsidenten har tegningsret.

§16 Vicepræsident:
Vicepræsidenten har til opgave at assistere præsidenten i foreningens aktiviteter.

§17 Kasserer:
Kassereren varetager udarbejdelsen af RCD’s regnskaber og bogfører al økonomisk aktivitet, og tager sig af alle eventuelle udgående transaktioner med mandat fra bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§18 Sekretær:
Sekretæren skal føre oversigt over foreningens medlemmer.

§19 Consiglieri:
Danner sammen med de øvrige poster foreningens bestyrelse.
Kapitel 6: Sammensætning af RCD’s udvalg

§20 Revisionsudvalg:
RCD’s revisionsudvalg består af 1-3 medlemmer og vælges af generalforsamlingen til en mandatperiode på et år. Revisorerne reviderer forud for generalforsamlingen det af kassereren fremsendte regnskab for det foregående år.

§21 RCD’s webudvalg (moderatorer):
RCD’s webudvalg består af 2-3 medlemmer og vælges af generalforsamlingen til en mandatperiode på et år. Mindst et af medlemmerne i webudvalget skal være bestyrelsesmedlem. Webudvalget opstiller retningslinjer for websiden og står for styringen af websiden og undersøger konflikter, som måtte opstå her og forelægger dem eventuelt for bestyrelsen.

§22 RCD’s valgkomité:
Valgkomiteen består af præsidenten samt yderligere tre consiglieri, og har til formål at forberede valget af en ny bestyrelse. Nomineringer til næste års bestyrelse skal være valgkomiteen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Kapitel 5: Medlemskab af RCD

§23 Medlemmer:
Medlemmer i RCD skal være fysiske personer, ikke juridiske personer.

§24 Registrering af medlemskab:
Medlemskabet registreres, efter det årlige medlemskontingent er betalt. Gennem sin ansøgning om medlemskab forsikrer ansøgeren, at han eller hun accepterer og respekterer RCD’s vedtægter.

§25 Udmelding:
Et medlem som vil melde sig ud af RCD skal skriftligt oplyse dette til bestyrelsen. Udmeldingen får virkning umiddelbart efter bestyrelsens kendskab til dette. Udmelding giver ikke ret til refusion af kontingent.

§26 Betingelser for eksklusion fra RCD:
Medlemmer af RCD kan kun ekskluderes fra foreningen, såfremt medlemmet har forsømt betalingspligten, modarbejdet foreningen eller ikke overholdt vedtægterne. Eksklusion giver ikke ret til refusion af kontingent.

§27 Medlemmernes rettigheder:
Et menigt medlem af RCD har:
ret til at deltage i RCD’s arrangementer.
ret til at indhente oplysninger om foreningens arrangementer.
ret til at deltage i bestyrelsens møder og tale ved disse, mod at de forud for mødet har varslet deres tilstedeværelse, men ingen stemmeret.
ret til at deltage, tale, fremsætte forslag og stemme ved RCD’s generalforsamlinger.
ret til at nyde de fordele, som bestyrelsen har forhandlet.
ret til at blive nomineret og valgt til bestyrelsen.

§28 Medlemmernes pligter:
Medlemmer af RCD forpligter sig til at;
a) betale foreningen det fastsatte kontingent
b) følge vedtægterne og beslutninger truffet af RCD’s organer.

Kontakt | Copyright 2003-2024 | Credits | Retningslinier | Danskere i Roma