Login
Glemt password Opret bruger

Vedtægter for RCD

Kategori: AS-Roma.dk

Skrevet d. 30/01/12 18:26 af geggeri

Kapitel 1. Formalia:

§ 1. Navn og tilknytningssted
Navn: Roma Club Danimarca (RCD)
Tilknytningssted: København, Danmark

§ 2. Formål
AS Roma Club Danimarca har til formål:
At etablere et officielt dansk samlingssted for fans tilknyttet Associazione Sportiva Roma – AS Roma.
Være et forbillede for italiensk fodbold og vise hvordan en fanklub kan støtte sit hold uden indslag af vold, provokationer, racisme og anden stødende adfærd.
Udbrede italiensk fodbold i Danmark.
Tilbyde sine medlemmer fordelagtige tilbud indenfor AS Roma.

Kapitel 2. RCDs organisationsform:

§ 3 Organer:
RCD består af følgende organer:

1) Årsmødet
2) Bestyrelsen
3) Revisionsudvalget
4) Medlemsudvalget

§ 4 Lovgivende organ:
Medlemmer af RCD (Årsmøde)

§ 5 Udøvende organ:
Bestyrelsen

§ 6 Overordnet organ:
RCD er underordnet Associazione Italiana Roma Club (AIRC) og deres lovgivende og udøvende organ.Kapitel 3. RCDs sammensætning:

§ 7 RCDs sammensætning:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7-10 medlemmer afhængigt af hvor mange der opstiller;
Præsident
Vicepræsident
Kasserer
Sekretær
Min. 3 consiglieres (rådgivere)

§ 8 Bestyrelsens mandattid:
Alle valgte bestyrelsesmedlemmer har mandat for et år. Ved mandattidens endelse kan disse blive genvalgt ved årsmødet.

§ 9 Begrænsninger for RCDs bestyrelse:
Medlemmer i RCD kan kun besidde en position I bestyrelsen.

§ 10 Beslutningsdygtighed:
Bestyrelsen samles, når ordfører eller mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne bestemmer at det er samlet. Styret er beslutningsdygtig når samtlige medlemmer er kaldt ind og mindst halvdelen møder op. I et medlems fravær kan der anvendes en stedfortræder.

Kapitel 4. Sammensætning af RCDs bestyrelse

§ 11 Præsident:
Præsidenten er foreningens officielle repræsentant. Præsidenten leder foreningens forhandlinger og arbejde samt overvåger at foreningens vedtægter følges. Er præsidenten ikke tilstedeværende ved møder , overtager vicepræsidenten helt eller delvis posten som midlertidig præsident.

§ 12 Vicepræsident:
Vicepræsidenten har til opgave at assistere præsidenten i foreningens aktiver, og overvågelse af foreningens vedtægter.

§ 13 Kasserer:
Kassereren tager hånd om RCDs regnskaber og skal bogføre al økonomisk aktivitet, samt tage hånd om alle eventuelle udgående transaktioner med mandat fra præsidenten.
 
§ 14 Sekretær:
Sekretæren skal føre oversigt over foreningens medlemmer og protokol med foreningens møder.

§ 15 Consiglieres:
Skal fungere som foreningens rådgivere, og være behjælpelig med medlemmers forslag og vedtægtsændringer.

Kapitel 5: Sammensætning af RCDs udvalg:

§ 16 Revisionsudvalg:
RCDs revisionsudvalg består af tre faktiske medlemmer og vælges af medlemmerne til en mandatperiode på et år. Revisorerne har ansvar for foreningens administrative og regnskabsmæssige kontrol.
 
§ 17 RCDs medlemsudvalg (moderatorer):
RCDs medlemsudvalg består af tre faktiske medlemmer og vælges af medlemmerne til en mandatperiode på et år. Medlemsudvalget opsætter retningslinjer for websiden og undersøger konflikter som kommer op mellem medlemmerne af RCD og bestyrelsen, samt mellem medlemmer af RCD.  

§ 18 RCDs valgkomite:
Valgkomiteen består af præsidenten samt yderligere tre consiglieres, og har til formål at forberede valget om en ny bestyrelse. Nomineringer til næste års bestyrelse skal være valgkomiteen i hænde senest en uge før årsmødet.

§ 19 Eventudvalg:
Eventudvalget består af en række eventkoordinatorer, der har til formål at arrangere sociale arrangementer blandt RCDs medlemmer.

§ 20  Webudvalg:
Webudvalget består af en webadministrator samt udvalg, og skal stå for oprettelsen og styringen af foreningens hjemmesider.

Kapitel 5: Medlemskab af RCD

§ 21  Medlemmer:
Medlemmer i RCD skal være fysiske personer, ikke juridiske personer.

§ 22 Registrering af medlemskab:
Medlemskabet registreres efter medlemskontingentet er betalt. Gennem sin ansøgning om medlemskab forsikrer ansøgeren at han eller hun accepterer og respekterer RCDs vedtægter samt A.I.R.Cs regelsæt
 
§ 23 Afslag på ansøgning om medlemskab:
Ansøgning om medlemskab kan afvises hvis det kan antages at ansøgeren kommer til at modarbejde RCDs interesser. Denne beslutningstagen er tillagt RCDs bestyrelse.

§ 24 Udmelding:
Et medlem som vil melde sig ud af RCD skal skriftligt oplyse dette til bestyrelsen. Udmeldingen får virkning umiddelbart efter bestyrelsens kendskab.
 
§ 25 Betingelser for udelukkelse af RCD:
Medlemmer af RCD får ikke udelukkelse fra foreningen af andre årsager end at medlemmet har forsømt betalingspligten, modarbejdet foreningen eller ikke overholdt vedtægterne.

§ 26 Medlemmernes rettigheder:
Et menigt medlem af RCD har:
retten til at deltage i møder arrangeret af RCD.
retten til at indhente oplysninger om foreningens arrangementer.
retten til at deltage i bestyrelsens møder og taler, men ingen stemmeret.
at deltage, tale, ret til at foreslå og stemme på RCDs årsmøde og ekstraordinære møder.
ret til at nyde de fordele, som bestyrelsen har forhandlet.
ret til at blive nomineret og valgt til bestyrelsen.

§ 27 Medlemmernes pligter:
Medlemmer af RCD forpligter sig til at ;
a) betale foreningen det fastsatte kontingent
b) følge reglement og beslutninger forfattet af RCDs organer som nævnt i § 4, § 5 og § 6

Kapitel 6. RCDs forenings- og regnskabsår:

§ 28 Generel bestemmelse:
Forenings- og regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsens arbejdsår omfatter tiden fra årsmødet til og med årsmødet det påfølgende år.

Kapitel 7. Møder: Årsmødet§ 29 Generelle bestemmelser:
RCD afholder årsmøde mindst en gang om året. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for årsmødet, men senest 15. februar hvert år. Indkaldelse til årsmøde skal sendes ud til medlemmerne som har udført sine pligter jf. § 27 senest seks uger før mødet. Forslag om vedtægtsændringer, opløsning af foreningen eller spørgsmål som kan få særlig indvirkning på RCDs arbejde eller dens medlemmer skal angives to uge før mødet. En plan for årsmødet skal foreligge fra bestyrelsen tilgængelig for medlemmerne senest en uge før mødet.§ 30 Stemmeret:  
Medlemmer, som har overholdt sine pligter i henhold til § 27, har stemmeret på årsmødet. Stemmeretten er personlig og kan ikke overdrages til andre.
 
§ 31  Årsmødets beslutningsdygtighed:
Årsmødet er beslutningsdygtig med de tilstedeværende faktiske medlemmer jf. § 21. Ved øvrige møder er mødet også beslutningsdygtigt med de tilstedeværende medlemmer. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal(>50%).

§ 32 Talerlisten:
Inden det afgøres hvorvidt årsmødet er beslutningsdygtigt skal sekretæren udarbejde en talerliste, samt nedskive de tilstedeværendes navne.

§ 33 Føring af protokol:
Årsmødets beslutninger skal nedskrives af sekretæren og gøres tilgængelige i årsmødeprotokollen. Denne skal undertegnes af ordstyrer for årsmødet og af sekretæren. I årsmødeprotokollen skal listen over tilstedeværende være vedlagt.

§ 34 Opgaver:
Årsmødet har følgende opgaver som skal tages op på dagsordenen:
Foreningsberetning
Beretninger fra udvalg – revision, event, web & medlems.
Budget
Valg af ny bestyrelse og udvalg.
 
§ 35 Struktur:
Årsmødet ledes af en ordstyrer som vælges af samtlige mødedeltagere. Protokolføreren og den talerlisteansvarlige er sekretæren.

Kapitel 8. Ændring af vedtægter og tilgængelighed:


§ 36 Generelle bestemmelser:
Ændring af vedtægter kan kun forekomme på årsmødet. I så fald kræves et flertal af de afsagte stemmer. Forslag om vedtægtsændringer afgives, skriftligt, af medlemmer som bestyrelse senest to uger for årsmødet.
 
§ 37 Vedtægternes tilgængelighed:
Præsidenten og sekretæren skal sørge for at overnævnte vedtægter, forskrifter og anvisninger findes tilgængelige for RCDs medlemmer.


1 kommentarer

KonsDK
12 indlæg.
d. 07/03/12 17:26

Hvornår kan man melde sig ind?


Seneste Artikler

Conference League: Roma vs. Leicester
(03/05/22) 39 0


One Club Players: Roms ottende konge
(25/11/21) 1


NYE EJERE: Hvad kan vi forvente?
(11/08/20) 5


Hvor ser du kampene henne?
(23/01/19) 2


Roma - Spal
(20/10/18) 31 0


Crotone - Roma
(18/03/18) 11 0


Roma v Sassuolo
(30/12/17) 0


Roma v Chelsea
(31/10/17) 20 0


Optakt: AS Roma - FC Internazionale
(26/08/17) 35 0


EdF: Ninja bliver - mangler 5 spillere
(10/07/17) 0


Kontakt | Copyright 2003-2023 | Credits | Retningslinier | Roma Club Danimarca